Wielkanocna kartka okolicznościowa – konkurs

„Wielkanocna kartka okolicznościowa”

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego

pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego

I.         Główne założenia konkursu.                                                                    

1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114.
41-209 Sosnowiec.

2.   Konkurs rozpoczyna się 14.03.2019 r. i trwać będzie do 12.04.2019 r.

3.   Temat prac konkursowych: „Wielkanocna kartka okolicznościowa”.

4.  W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku szkolnym, w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-3 oraz 4-8.

II.         Cele konkursu:

 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne i techniczne.
 • Kultywowanie zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi
  i wysyłania życzeń .

 

III.        Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi na kartce formatu A5 (złożona kartka formatu A4). Technika wykonania; collage, wycinanka, wyklejanka, grafika, malarstwo.

 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych. 

 3. Dopuszcza się pomoc rodzica lub nauczyciela prowadzącego.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Możliwe jest przesłanie max. 6 prac z danej kategorii wiekowej.

 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa.

 7. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów
  I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 8. Do prac należy dołączyć metryczkę wydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka (klasa),
 • dokładny adres placówki, telefon, e-mail,
 • imię i nazwisko opiekuna.
 1. Obowiązkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka (wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły).

 2. Prace nie będą zwracane uczestnikom i przechodzą na własność organizatora konkursu.

 3. Kartka okolicznościowa ma być bez wypisanych życzeń.

 4. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do 12.04.2019 r. na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

41-209 Sosnowiec

z dopiskiem „Wielkanocna kartka okolicznościowa”.

 1. Koordynatorzy konkursu: Wioletta Różyc (mroza@o2.pl).
 2. Prace niezgodne z powyższym regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia praw autorskich przez uczestników konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody:

1.    Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.04.2019r. na stronie internetowej szkoły.

2.    Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

3. Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.

4. Jeżeli opiekun życzy sobie podziękowanie za przygotowanie do konkursu i podziękowanie za udział w konkursie dla ucznia, proszę o podanie tej informacji przy metryczce pracy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia !!!

 

……………………………………

Data i miejsce

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka

w celach promocyjnych szkoły

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka:………………………………………………….

(imię, nazwisko,)

przez organizatorów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanocna kartka okolicznościowa”, w celach informacyjnych i promocyjnych szkoły (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr3 w Sosnowcu).

…….…………………………………………

czytelny podpis rodzica