Jesteś tutaj:

Miesiąc: Kwiecień 2019

Piotr Jurewicz zajął 2 miejsce w biegu na 3km zdobywając srebrny medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Biegach Przełajowych w Korfantowie (woj. opolskie)
Warto zaznaczyć, iż na Mistrzostwach Śląska zdobył złoto, a w kategorii młodzików jest to już ostatni etap tych zmagań, nie ma wyższej rangi zawodów w biegach przełajowych w tej kategorii.

Więcej o Wielkanocna Kartka Okolicznościowa – konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA – ARKADIUSZA CHĘCIŃSKIEGO „WIELKANOCNA KARTKA OKOLICZNOŚCIOWA”.

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom.Wpłynęło wiele pięknych i pomysłowych prac. Wybór nie był łatwy.

Jury wyłoniło następujących laureatów.

 

W kategorii klas I-III nagrody otrzymują:

I miejsce  Zuzanna Gil kl.II  SP nr 11 „Modrzejów” Sosnowiec-p. mgr A. Sperka

II miejsce Kamil Ogórek kl II a SP nr 21 Sosnowiec-p.mgr M. Nowacka

III miejsce Julia Gdak  kl II SP nr 11 „Modrzejów” Sosnowiec-p. mgr A. Sperka

Więcej „Wielkanocna Kartka Okolicznościowa – konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca – Arkadiusza Chęcińskiego”

 W dniu dzisiejszym (piątek, 26.04.2019) akcja strajkowa ZNP trwa nadal.

Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej prowadzone przez nauczycieli-trenerów odbywają się wg planu.

W razie konieczności zajęcia opiekuńcze i świetlicowe będą prowadzone/organizowane osobiście przez dyrekcję szkoły lub ew. dostępnego nauczyciela.

Więcej o Świadectwa dla uczniów klas trzecich LO, zakończenie roku

W dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 13:30 uczniom klas trzecich LO zostaną wręczone świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystości odbędą się w salach lekcyjnych i będą organizowane przez wychowawców poszczególnych klas.

Formalności związanych z dokumentacją medyczną można dopełnić w dniu 26 kwietnia do godz. 12:00 (w gabinecie higienistki szkolnej).

 W dniu dzisiejszym (czwartek, 25.04.2019) akcja strajkowa ZNP trwa nadal.
W razie konieczności zajęcia opiekuńcze i świetlicowe będą prowadzone/organizowane osobiście przez dyrekcję szkoły lub ew. dostępnego nauczyciela.
Dyrektor szkoły nie ma możliwości zakończenia akcji strajkowej organizowanej przez ZNP. Postanowienie o zakończeniu akcji strajkowej w poszczególnych szkołach zależy od indywidualnych decyzji nauczycieli.
W szkole od 8 kwietnia do nadal trwa akcja strajkowa ZNP.
W dniu dzisiejszym (24.04.2019) odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, którego organizacja umożliwiła podjecie uchwały dotyczącej klasyfikacji uczniów klas trzecich liceum.
Informacja dotycząca bieżącej sytuacji strajkowej w dniu 25.04 (czwartek) zostanie podana w godzinach porannych na szkolnej stronie www.prus.sosnowiec.pl
Więcej o 22 kwietnia zmarł jeden z najwybitniejszych absolwentów na­szej szkoły, reżyser Stanisław Jędryka.

Stanisław Jędryka urodził się 27 lipca 1933 r. w Sosnowcu. Mieszkał w domu przy ul. Wiejskiej. W 1951 r. zdał maturę w naszej szkole. W czasie nauki w „Prusie” był piłkarzem II-ligowej Stali Sosno­wiec, ale zrezygnował z ka­riery sportowej i podjął studia w łódzkiej „Fil­mówce”. W 1956 r. został absolwentem Wy­działu Reżyserii Pań­stwowej Wyższej Szkoły Fil­mowej w Łodzi. Jego pracą dyplo­mową był film Zbieg. W 1959 r. film Sta­dion zdobył wy­różnienie na Festiwalu Fil­mów Krótko­me­trażowych i Eksperymentalnych w Wenecji. Ofi­cjalnie zade­biu­tował filmem fabu­lar­nym Dom bez okien, który reprezentował polską kine­mato­grafię na festiwalu w Cannes w 1962 r. W 1965 r. po­wstał jego pierwszy film dla młodzieży: Wy­spa złoczyń­ców. W 1969 r. nakrę­cił serial telewi­zyjny Do prze­rwy 0:1, ko­lejne  dzieła dla młodzieży to m.in. Wakacje z du­chami, Stawiam na Tolka Banana, Podróż za jeden uśmiech, Szaleństwo Majki Skow­ron, Zielona mi­łość, Banda Rudego Pająka. Film Koniec wa­kacji z 1974 r. zdobył nagrody na festiwalach w Mo­skwie, Teheranie i Linzu. W 1979 r. nakręcił w Sosnowcu film Zielone lata. W 1982 r. film Do góry no­gami do­stał Srebrny Medal i Grand Prix Jury Dziecię­cego na festiwalu w Moskwie. Jego ostat­ni film fa­bularny Czy ktoś mnie po­ko­cha w tym domu powstał w 1992 r. W kolej­nych latach zrealizo­wał filmy dokumentalne Tolek Ba­nan i inni (1995) oraz Życie jak film (1998), wyreżyserował 4 sztuki dla mło­dych widzów w Teatrze Telewi­zji (1995-2001). Dorobek twórczy artysty obejmuje 32 filmy (w tym 6 se­riali telewizyj­nych) i 7 zrealizo­wanych scena­riuszy fil­mo­wych. W 2003 r. zo­stał uhonorowany na­grodą spe­cjalną na Mię­dzy­naro­do­wym Fe­stiwalu Filmów Mło­dego Wi­dza „Ale Kino!” w Poznaniu: dostał Platynowe „Koziołki” za cało­kształt twór­czości. Był ponadto wyróż­niony na­gro­dami Pre­zesa Rady Ministrów, Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz Stowarzysze­nia Fil­mowców Pol­skich. Odzna­czony Krzy­żem Kawalerskim Orderu Odrodze­nia Pol­ski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me­dalem Komisji Eduka­cji Narodowej, Srebrnym Me­dalem „Za­służony Kultu­rze Gloria Artis”. Otrzy­mał Na­grodę Arty­styczną Mia­sta So­snowca za 2004 r. W kwietniu 2010 r. i w lu­tym 2012 r. odwiedził naszą szkołę. 1 paź­dziernika 2013 r. w Miejskiej Bi­bliotece Pu­blicznej w So­snowcu zorganizowano benefis z oka­zji 80. rocz­nicy urodzin reżysera. Wydał wspo­mnienia Miło­ści mojego życia (Warszawa 2012). Wy­stąpił go­ścin­nie w 4 odcin­kach se­rialu tele­wi­zyjnego Na dobre i na złe (2009-2010). Jego żoną była znana ak­torka Jo­anna Ję­dryka.

Społeczność „Prusaków” składa wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół Stanisława Jędryki.

Oprac. Jerzy Kluza

Do góry