Jesteś tutaj:

Dzień: 26 sierpnia 2021

Wejście w życie “Rządowego programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” do dnia 03.09.2021 r. Informację o możliwości ubiegania się przez uczniów niepełnosprawnych o dofinansowanie proszę również przekazać przy pomocy innych dostępnych, preferowanych przez Państwa form komunikacji pośredniej i bezpośredniej (na zebraniach, przez uczniów).
Poniżej Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 876 z dnia 13.08.2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego Programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków w ramach realizacji Rządowego Programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. upływa dnia 03.09.2021 r.Przypominam, że wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia. Proszę zwrócić uwagę, że późniejsze faktury muszą być wystawione na osobę wnioskującą.
W przypadku zmiany ostatecznej liczby uczniów uprawnionych do objęcia Programem, proszę o złożenie aktualizacji wniosku (podpisanej zbiorczej tabeli oraz zgodnie z Rozporządzeniem listę uczniów) do dnia06.09.2021 r. W przypadku braku zmiany proszę również o informację zwrotną.
“§ 9. 1. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa odpowiednio w § 4–6, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
3. Lista uczniów, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.” Do listy uczniów proszę nie dołączać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ani żadnych innych dokumentów, które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu.
Pozdrawiam
Joanna Kupiec
Wydział Edukacji
Urząd Miejski w Sosnowcu
tel. 32 296 06 18
e-mail: j.kupiec@um.sosnowiec.pl

 

Szkoła – Wyprawka szkolna 2021 Zarządzenie nr 876 Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na wyprawke szkolną informacja_dla_rodzicow_2021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 poz 1227 obowiązuje od 25.07.2020 Załącznik do Uchawły Rządowy_program_pomocy_uczniom_niepełnosprawnym

Do góry