Nabór do III LO na 2024/2025

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

na rok szkolny 2024/2025

4-letnie liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Art. 154 ust. 1 pkt. 2 , art. 161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. . 2023 r. oz.900 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r. poz.2431).

 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025

§ 1

Proponowane profile kształcenia wraz z rozszerzeniami:

ODDZIAŁ

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

LICZBA MIEJSC

ogólnodostępny

a – psychologiczny

język polski, biologia, język angielski

30

sportowy

b- piłka nożna- chłopcy

geografia, chemia, język angielski

24

Drugi język obcy uczeń wybiera spośród:

 • język włoski

 • język niemiecki

 • język rosyjski

§ 2

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz sporządza protokół ze swojej pracy.

 2. Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:

  1. przedłożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego „o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy

21. a 23. rokiem życia”.

  1. zaliczenie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o terminach prób sprawności fizycznej umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nabór do III LO 2024/2025”.

 1. Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

www.slaskie.edu.com.pl

Informacje i kontakt:

– telefony, fax: 032 299 89 42

www.facebook.com/sosnowieckiprus

 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są na poszczególne profile:

PROFIL PSYCHOLOGICZNY

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski

 • Pierwszy język obcy: język angielski

 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.

 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i biologię

PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA -chłopcy

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, chemia, język angielski

 • Pierwszy język obcy –język angielski

 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.

 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i geografię.

§ 3

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników , w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata

 • niepełnosprawność kandydata

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

§ 4

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe, wolontariat

100 punktów

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 pkt

18 punktów

dostateczny –8 pkt

dobry –14 pkt

bardzo dobry –17 pkt

celujący –18 pkt

profil 1

profil 2

   

matematyka

matematyka

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów

j. angielski

j. angielski

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów

biologia

geografia

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem

7 punktów

Szczególne osiągnięcia

18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

3 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski –100% x 0,35

 • matematyka –100% x 0,35

 • język obcy nowożytny –100% x 0,3

max. 35 pkt

max. 35 pkt

max. 30 pkt

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Przyznawanie punktów za szczególne osiągnięcia:

1. Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

 • tytułu laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami art. 22 ust 6. Ustawy o systemie oświaty tytułu:

 • finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 14 pkt.

 • laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 6 pkt.

 • finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

 • tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego – 4 pkt.

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami art. 22 ust 6. Ustawy o systemie oświaty tytułu

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 14 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

10 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

5.Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 6 pkt.

 • krajowym – 4 pkt.

 • wojewódzkim – 3 pkt.

 • powiatowym – 1 pkt.

6.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej

na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

18 pkt.

Punkty są przyznawane za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty i wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 5

Terminy rekrutacji

Lp.

Postępowanie

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej, oddział sportowy – piłka nożna, wygenerowanego ze strony internetowej systemu naboru elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl , wraz z zaświadczeniem lekarza o zdolności do uprawiania danego sportu

od 13 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024

r.

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oddział ogólnodostępny

od 13 maja 2024 r.

do17 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

Piłka nożna:

mgr Ł. Nadolny

mgr P. Szczerba

Miejsce: sztuczne boisko Klubu

Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1,

6 czerwca 2024 r.

godz. 10.00

II termin 24 czerwca godz. 10.00

25 lipca 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób

sprawności fizycznej

do 10 czerwca 2024 r.

II termin

26 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

29 lipca 2024 r.

 
   

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 21 czerwca 2024 r.

do 05 lipca 2024 r

do godz. 15.00

————————

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 11 lipca 2024 r.

1 sierpnia 2024 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2024 r.

2 sierpnia 2024 r.

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

zewnętrznego, o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

od 12 lipca 2024 r.

do 18 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2024 r.

do 8 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

9 sierpnia 2024 r.

do godz. 14.00

10.

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 lipca 2024 r.

9 sierpnia 2024 r.

11.

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

22 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 23 lipca 2024 r.

14 sierpnia 2024 r.

13.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl