Nabór do III LO na 2023/2024

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

na rok szkolny 2023/2024

4-letnie liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 137 ust.4-7. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r. poz.2431).
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024

 

§ 1

Proponowane profile kształcenia wraz z rozszerzeniami:

 

ODDZIAŁ ROZSZERZENIA LICZBA MIEJSC
ogólnodostępny

a – humanistyczno-dziennikarski

 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

15

                 ogólnodostępny

b –geograficzno -społeczny

 

język angielski, geografia, chemia

 

15

                 ogólnodostępny

c – medyczny z elementami dietetyki

 

biologia, chemia, język angielski

 

15

           ogólnodostępny

d – medyczny z elementami

kosmetologii

 

biologia, chemia, język angielski

 

15

sportowy

e- piłka nożna – chłopcy

 

geografia, chemia, język angielski

24
                sportowy

f- piłka siatkowa – dziewczęta

 

biologia, chemia, język angielski

24

2

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz sporządza protokół ze swojej
 2. Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest:
 • przedłożenie zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego „o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy a 23. rokiem życia”.
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o terminach prób sprawności fizycznej umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nabór do III LO 2023/2024”.
 1. Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony

www.slaskie.edu.com.pl

 

Informacje i kontakt:

–     telefony, fax: 032 299 89 42

poczta elektroniczna (e-mail): lo3@sosnowiec.edu.pl

adres strony internetowej: prus.sosnowiec.pl

www.facebook.com/sosnowieckiprus

 1. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do klas o profilu ogólnym mają uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów
 3. Do szkoły nie będą przyjmowane osoby z naganną oceną zachowania
 4. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są na poszczególne

1)       PROFIL HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKI

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • Pierwszy język obcy: język angielski
 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i historię

2)         PROFIL GEOGRAFICZNO-SPOŁECZNY

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • Pierwszy język obcy – język angielski
 • Drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i geografię

3)               PROFIL MEDYCZNY Z ELEMENTAMI DIETETYKI

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
 • Pierwszy język obcy –język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski

.•     Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę,  język angielski i biologię 

4)                 PROFIL MEDYCZNY Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII

 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
 • Pierwszy język obcy –język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i biologię

5)                   PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA -chłopcy

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, chemia, język angielski
 • Pierwszy język obcy –język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i geografię.

6)                   PROFIL SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA SIATKOWA –dziewczęta

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 • Pierwszy język obcy – język angielski
 • Drugi język do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski.
 • Punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyznawane będą za: język polski, matematykę, język angielski i chemię.

3

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz szczególne osiągnięcia ucznia:

 

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia, wolontariat

 

100 punktów

Zagadnienie Punktacja

szczegółowa

Punktacja maksymalna
 

 

 

Język polski

dopuszczający

2 pkt

 

 

18 punktów

dostateczny –

8 pkt

dobry –

14 pkt

bardzo dobry –

17 pkt

celujący –

18 pkt

profil 1 profil 2 i 5 profile 3 i 4 profile 6    
 

matematyka

 

matematyka

 

matematyka

 

matematyka

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów
 

   j. angielski

 

j. angielski

 

j. angielski

 

j. angielski

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów
 

historia

 

geografia

 

biologia

 

chemia

jak w przypadku języka

polskiego

18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem

Świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z wyróżnieniem, które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej

 
Świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania,

Świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

7 punktów

Szczególne osiągnięcia 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·    język polski –100% x 0,35

·    matematyka –100% x 0,35

·    język obcy nowożytny –100% x 0,3

max.  35 pkt

max.  35 pkt

max.  30 pkt

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji   200 punktów

 

 Przyznawanie punktów za szczególne osiągnięcia

 

1. Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

•         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

•         tytułu laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

•         tytułu finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

 

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim tytułu:

 

•         finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 14 pkt.

•         laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 6 pkt.

•         finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

 

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 14 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 10 pkt.

·                     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 7 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

·                     tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 pkt.

·                     tytułu finalisty konkursu tematycznego – 4 pkt.

 

4.    Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

·          dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 14 pkt.

·          dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

10 pkt.

·          dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

·          tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

·          tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

·         tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

 

5.      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

·      międzynarodowym – 6 pkt.

·      krajowym – 4 pkt.

·      wojewódzkim – 3 pkt.

·      powiatowym – 1 pkt.

 

6.   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej

na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba

        punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 pkt.

§ 4

Terminy rekrutacji 

 

L.p.

 

Postępowanie

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej III LO

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 27 lipca 2023 r.

do 1 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

2.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o profilu sportowym III LO

 

od 15 maja 2023 r.

do29 maja 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 27 lipca 2023 r.

do 1 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

 

3.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

Piłka siatkowa:

mgr M. Rączka

mgr G.Janus

Miejsce: hala sportowa ZSO nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

 

 

 

5 czerwca 2023 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

 

4 sierpnia 2023 r.

godz. 10.00

 

 

 

 

4.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

 Piłka nożna:

mgr Ł. Nadolny

mgr P. Szczerba

Miejsce: sztuczne boisko Klubu

Zagłębie Sosnowiec, ul. Kresowa 1,

Sosnowiec

 

6 czerwca 2023 r.

godz. 13.00

 

 

 

4 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,

   którzy uzyskali pozytywne wyniki prób

sprawności fizycznej

 

do 14 czerwca 2023 r.

II termin

do 6 lipca 2023 r.

 

 

do 8 sierpnia 2023 r.

 
   
 

6.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r

do godz. 15.00

 

————————

 

 

 

7.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 10 lipca 2023 r.

 

 

 

 

 

1 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 17 lipca 2023 r.

 

 

 

 

7 sierpnia 2023 r.

 

 

 

9.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 lipca 2023 r.

 

 

8 sierpnia 2023 r.

 

 

10.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

zewnętrznego, o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 

od 18 lipca 2023 r.

do 25 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

od 8 sierpnia 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

 

 

11.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 

26 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

 

 

16 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

 

 

 

 

12.

 

Poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

26 lipca 2023 r.

 

 

16 sierpnia 2023 r.

 

 

13.

 

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

27 lipca 2023 r. 17 sierpnia 2023 r.
 

14.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 31 lipca 2023 r.

 

 

21 sierpnia 2023 r.

 

 

 

15.

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 

16.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

 

 

17.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl