Doradca Zawodowy

mgr Dawid Drogosz

Dyżur doradcy zawodowego

Wtorek
14.25-15.10

Piątek
7.10-8.00

 

 Gdy się zastanawiasz:

Jaką szkołę /uczelnię wybrać?
Jak zaplanować swoją przyszłość? 
Jakie zawody zwiększają możliwość podjęcia pracy? 
Jakie posiadasz uzdolnienia, jakie są twoje mocne/słabe strony? 
Jak zdobyć kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w konkretnym zawodzie?

ZAPRASZAM

Kim jest doradca zawodowy…?

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.*

*Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS. Tom V

Doradca zawodowy w szkole:

  • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjno – zawodowe,
  • prowadzi grupowe zajęcia zawodoznawcze, ułatwiające podjęcie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • wskazuje dodatkowe źródła informacji i materiały dotyczące zapotrzebowania na rynku pracy w przyszłe zawody,
  • inspiruje potrzebę konstruowania dalekosiężnych planów własnej kariery zawodowej,
  • współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery, Wojewódzki /Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izba Rzemieślnicza,
  • koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia spójności działań szkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.