Dane osobowe (RODO) – klauzula ogólna, informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, reprezentowany przez Dyrektora.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, jest Pani Anna Spas, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 2. ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781),

 3. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

 4. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),

 5. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),

 6. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),

 7. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

 8. uchwała nr 439/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu” oraz nadania jej statutu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przetwarza dane w celach związanych z zatrudnieniem pracowników oraz osób wykonywujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych, w tym Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu,

 2. inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień z administratorem, w tym podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa (w tym ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm. oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. nr 14, poz. 67.).

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. przenoszenia danych,

 6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/ Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. Pani/ Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

 1. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu regulującymi kwestie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania, pod rygorem odpowiedzialności porządkowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

/W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY,

NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ/

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, reprezentowany przez Dyrektora. Może Pani/ Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu jest Pani Anna Spas, z która można się kontaktować
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 1. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 2. art.9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 3. ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781),

 4. ustawa z 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),

 5. ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),

celem realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a także celem wykonania lub zawarcia umowy.

 1. ZAKRES DANYCH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przetwarza dane osobowe w postaci podstawowych danych identyfikacyjnych, w tym imienia, nazwiska, adresu, miejsca, stanowiska pracy, służbowego numeru telefonu, służbowego adresu e-mail.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,

 2. inne podmioty uprawnione na podstawie zawartych stosownych umów czy porozumień z administratorem,

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa (w tym ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm. oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. Nr 14, poz. 67.), także przez okres trwania współpracy i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zobowiązań łączących z Administratorem, ewentualnie – w przypadku wyrażonej zgody – do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. przenoszenia danych,

 6. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

9. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

10. POCHODZENIE DANYCH

Pani/ Pana dane pozyskane zostały ze źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w szczególności z publicznych rejestrów czy stron internetowych. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, stosowany jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny).

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, reprezentowany przez Dyrektora.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Anna Spas, mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, tel. 32 292 44 64 wew. 217.

 4. Monitoring stosowany jest celem zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie placówki oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 108 a w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

 5. Monitoringiem wizyjnym objęto:

MONITORING ZEWNĘTRZNY obejmuje: Wejście do budynku, Dojazd, Parking przód, Śmietniki, Przepompownia, Wejście od strony basenu

MONITORING WEWNETRZNY obejmuje: Portiernia, Wejście, Korytarz – parter, Obiekt sportowy, Basen – korytarz (2 szt.), Szatnie – piwnica (3 szt.), korytarz – piwnica, Pod basenem, Odczyt – basen, Korytarz – I piętro (5 szt.), Korytarz – II piętro (5 szt.)

 1. Zapisy w systemie monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni, a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu.

 2. Odbiorcami danych w postaci wizerunku są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz na podstawie umów zawartych z administratorem.

 3. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, gdy to nie będzie naruszać praw osób trzecich; żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZWIĄZKU Z EWIDENCJĄ WEJŚĆ I WYJŚĆ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, stosowana jest ewidencja dostępu do placówki (ewidencja wejść i wyjść).

 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, reprezentowany przez Dyrektora.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Pani Anna Spas, mail: a.spas@cuwsosnowiec.pl, tel. 32 292 44 64 wew. 217.

 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby ewidencjonowania dostępu do placówki (wejść i wyjść), w następującym zakresie: imię, nazwisko, data oraz godzina wejścia do placówki, godzina opuszczenia placówki, cel wizyty, nazwa podmiotu i podpis.

 5. Ewidencja dostępu do placówki stosowana jest celem zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie placówki oraz ochrony mienia, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. Dlatego tez podanie danych jest obowiązkowe.

 6. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzane są przez czas przebywania w placówce, a następnie przechowywane przez okres roku.

 8. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.