Jesteś tutaj:

Autor: Łukasz Woźniczko

Europejski Dzień Języków Obcych

Przed nami wielkie święto w szkole z konkursami, turniejami i zabawami językowymi z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zobacz nasz program, zapisz się na wybrany konkurs i świętuj razem z nami

II Edycja Mistrzostw Śląska

 

18-19.09.2021 w Bytomiu odbyła się II Edycja Mistrzostw Śląska.

Uczennice naszej szkoły zdobyły następujące wyniki:

w roczniku 2013 Karolina Mrozek 2b SP zajęła  2 miejsce i została Vice Mistrzynią Śląska, w układzie tanecznym -3 miejsce, w układzie ze skakanką -2 miejsce 

Emilia Buszczyk 2b SP zajęła 6 miejsce w wieloboju.

 

W klasie młodzieżowej rocznik 2012 :

Wiktoria Kalębka 3a SP -4 miejsce wielobój,  3 miejsce układ z obręczą  

Lena Grohs 3a SP – 7 miejsce wielobój

W tym samym czasie odbyły się zawody Grupy B, w których uczennica klasy 2b SP 

Matylda Radwan zajęła – 1 miejsce .

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i trenerce Anastasii Bryk

SP 48 Mistrzostwa Sportowego

przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do projektu edukacyjnego ,

Ogólnopolski Program „Nauka w Plecaku” pt.  „Wirtualne podróże”

Projekt  zakłada  kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie  geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Klasa II B SP 15.09 rozpoczęła                   od poznawania zakątków Polski i wybrała się na wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską.                 I tak… Wyruszyła na wycieczkę od neolitu po współczesność, która wiedzie szlakiem warowni ogrodzienieckich.  Uczniowie zwiedzili gotycko-renesansowy zamek, drewnianą słowiańską osadę na Górze Birów, jaskinię u stóp Birowa – schronienie człowieka pierwotnego oraz bunkry poniemieckie z 1944 roku przy Suchym Połciu, wzgórzu stanowiącym doskonały punkt widokowy na zamek.

Uwieńczeniem całej podróży było ognisko dla zmęczonych podróżników , a punktem kulminacyjnym na „podładowanie baterii”  ogrodzieniecki park rozrywki … 

 „Szkoła Mistrzostwa Sportowego” to nie tylko NAZWA jak widać … to uczniowie gotowi podejmować trudne wyzwania ale także zdobywać nowe doświadczenia życiowe.

  Polecamy !!!

  Klasa II SP

Z wychowawcą Sylwia Jedziniak

Za naszymi gimnastyczkami są już pierwsze w tym sezonie zawody.

W zawodach o Puchar Prezesa OZG w Katowicach, które odbyły się 5.09 .2021r.nasze uczennice osiągnęły następujące wyniki:

Karolina Mrozek (klasa 2b) zajęła 3 miejsce w kategorii 2013
Lena Grohs (klasa 3a) -2 miejsce
Wiktoria Kalębka (klasa 3a)- 4 miejsce

W Międzynarodowym Turniej Wieliczka cup, który odbył się w dniach 11.09-12.09.2021r. -wyniki naszych uczennic były następujące:
Wiktoria Kalębka (klasa 3a )-zajęła 1 miejsce
Karolina Mrozek (klasa 2b) -5 miejsce
Emilia Buszczyk (klasa 2b) -7 miejsce

Gratulujemy tak dobrego rozpoczęcia sezonu.

 

 

1 września naukę w naszej szkole rozpoczęli zarówno uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, jak i uczniowie liceum. Podczas krótkich spotkań w sali gimnastycznej szkoły zostali oni serdecznie powitani przez Panią Dyrektor oraz swoich wychowawców. W czasie części artystycznej został oddany hołd ludziom, którym przyszło żyć i umierać w czasach drugiej wojny światowej. Z nutką żalu pożegnaliśmy też odchodzące lato, ale jednocześnie pełni optymizmu i młodzieńczego entuzjazmu wkroczyliśmy w nowy rok szkolny. Następnie udaliśmy się do klas, by tam dowiedzieć się nieco więcej o codzienności w Prusie. Tego dnia w szkolne mury powrócili także uczniowie klas drugich i trzecich liceum oraz uczniowie podstawówki.

Wszystkim uczniom, a także nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dobrego roku oraz owocnej nauki i pracy.

Zapraszamy na Eucharystię


w intencji Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców,

Młodzieży i Dzieci ZSO nr 3 i SP 19


z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego w niedzielę


5 września na 11.30 do kościoła


pw. Św. Rafała Kalinowskiego


w Sosnowcu. Poświęcenie przyborów będzie 12 września o

11.30.


Salezjanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 (1 września 2021r.).

Szkoła Podstawowa nr 48

klasy I, II, III,– godzina 8:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w sali gimnastycznej. Po uroczystości przejście z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych;

klasy IV, VII, VIII –godzina 8:00- spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

III Liceum Ogólnokształcące

klasy I, II – godzina 10:00 – spotkanie w sali gimnastycznej następnie przejście

z wychowawcami na spotkanie w salach lekcyjnych.

klasy III spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

Wejście w życie “Rządowego programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” do dnia 03.09.2021 r. Informację o możliwości ubiegania się przez uczniów niepełnosprawnych o dofinansowanie proszę również przekazać przy pomocy innych dostępnych, preferowanych przez Państwa form komunikacji pośredniej i bezpośredniej (na zebraniach, przez uczniów).
Poniżej Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 876 z dnia 13.08.2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach realizacji Rządowego Programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków w ramach realizacji Rządowego Programu o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. upływa dnia 03.09.2021 r.Przypominam, że wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia. Proszę zwrócić uwagę, że późniejsze faktury muszą być wystawione na osobę wnioskującą.
W przypadku zmiany ostatecznej liczby uczniów uprawnionych do objęcia Programem, proszę o złożenie aktualizacji wniosku (podpisanej zbiorczej tabeli oraz zgodnie z Rozporządzeniem listę uczniów) do dnia06.09.2021 r. W przypadku braku zmiany proszę również o informację zwrotną.
“§ 9. 1. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa odpowiednio w § 4–6, a następnie przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
3. Lista uczniów, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2021/2022.” Do listy uczniów proszę nie dołączać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ani żadnych innych dokumentów, które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu.
Pozdrawiam
Joanna Kupiec
Wydział Edukacji
Urząd Miejski w Sosnowcu
tel. 32 296 06 18
e-mail: j.kupiec@um.sosnowiec.pl

 

Szkoła – Wyprawka szkolna 2021 Zarządzenie nr 876 Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na wyprawke szkolną informacja_dla_rodzicow_2021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.2020 poz 1227 obowiązuje od 25.07.2020 Załącznik do Uchawły Rządowy_program_pomocy_uczniom_niepełnosprawnym

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

realizowanego w 2021 roku

 • Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 • Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 1. uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

b) uczniom, o których mowa powyżej pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–III pięcioletniego technikum, klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 • Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2021/2022

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

do kwoty 445 zł

 • Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

 • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

 • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do dnia 7 grudnia 2021r.

 

Do góry