22 kwietnia zmarł jeden z najwybitniejszych absolwentów na­szej szkoły, reżyser Stanisław Jędryka.

Powiększ obraz

Stanisław Jędryka urodził się 27 lipca 1933 r. w Sosnowcu. Mieszkał w domu przy ul. Wiejskiej. W 1951 r. zdał maturę w naszej szkole. W czasie nauki w „Prusie” był piłkarzem II-ligowej Stali Sosno­wiec, ale zrezygnował z ka­riery sportowej i podjął studia w łódzkiej „Fil­mówce”. W 1956 r. został absolwentem Wy­działu Reżyserii Pań­stwowej Wyższej Szkoły Fil­mowej w Łodzi. Jego pracą dyplo­mową był film Zbieg. W 1959 r. film Sta­dion zdobył wy­różnienie na Festiwalu Fil­mów Krótko­me­trażowych i Eksperymentalnych w Wenecji. Ofi­cjalnie zade­biu­tował filmem fabu­lar­nym Dom bez okien, który reprezentował polską kine­mato­grafię na festiwalu w Cannes w 1962 r. W 1965 r. po­wstał jego pierwszy film dla młodzieży: Wy­spa złoczyń­ców. W 1969 r. nakrę­cił serial telewi­zyjny Do prze­rwy 0:1, ko­lejne  dzieła dla młodzieży to m.in. Wakacje z du­chami, Stawiam na Tolka Banana, Podróż za jeden uśmiech, Szaleństwo Majki Skow­ron, Zielona mi­łość, Banda Rudego Pająka. Film Koniec wa­kacji z 1974 r. zdobył nagrody na festiwalach w Mo­skwie, Teheranie i Linzu. W 1979 r. nakręcił w Sosnowcu film Zielone lata. W 1982 r. film Do góry no­gami do­stał Srebrny Medal i Grand Prix Jury Dziecię­cego na festiwalu w Moskwie. Jego ostat­ni film fa­bularny Czy ktoś mnie po­ko­cha w tym domu powstał w 1992 r. W kolej­nych latach zrealizo­wał filmy dokumentalne Tolek Ba­nan i inni (1995) oraz Życie jak film (1998), wyreżyserował 4 sztuki dla mło­dych widzów w Teatrze Telewi­zji (1995-2001). Dorobek twórczy artysty obejmuje 32 filmy (w tym 6 se­riali telewizyj­nych) i 7 zrealizo­wanych scena­riuszy fil­mo­wych. W 2003 r. zo­stał uhonorowany na­grodą spe­cjalną na Mię­dzy­naro­do­wym Fe­stiwalu Filmów Mło­dego Wi­dza „Ale Kino!” w Poznaniu: dostał Platynowe „Koziołki” za cało­kształt twór­czości. Był ponadto wyróż­niony na­gro­dami Pre­zesa Rady Ministrów, Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz Stowarzysze­nia Fil­mowców Pol­skich. Odzna­czony Krzy­żem Kawalerskim Orderu Odrodze­nia Pol­ski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me­dalem Komisji Eduka­cji Narodowej, Srebrnym Me­dalem „Za­służony Kultu­rze Gloria Artis”. Otrzy­mał Na­grodę Arty­styczną Mia­sta So­snowca za 2004 r. W kwietniu 2010 r. i w lu­tym 2012 r. odwiedził naszą szkołę. 1 paź­dziernika 2013 r. w Miejskiej Bi­bliotece Pu­blicznej w So­snowcu zorganizowano benefis z oka­zji 80. rocz­nicy urodzin reżysera. Wydał wspo­mnienia Miło­ści mojego życia (Warszawa 2012). Wy­stąpił go­ścin­nie w 4 odcin­kach se­rialu tele­wi­zyjnego Na dobre i na złe (2009-2010). Jego żoną była znana ak­torka Jo­anna Ję­dryka.

Społeczność „Prusaków” składa wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół Stanisława Jędryki.

Oprac. Jerzy Kluza