Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.