Zawieszenie zajęć szkolnych do 26 kwietnia 2020r., egzaminy ósmoklasisty

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020r. (Dz.U. poz. 642) zmieniającego rozporządzenie z dn. 11.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (szkół wszystkich typów) zostaje czasowo ograniczone do dnia 26 kwietnia 2020r.

W okresie do dnia 26 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegóły dotyczące realizacji kształcenia na odległość zostaną przedstawione w zarządzeniu w dniu 14.04.2020r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w BIP na stronie CKE komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym, egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym (egzaminy ósmoklasisty zaplanowane w dniach 21, 22, 23 kwietnia nie odbędą się w tym terminie).

Komunikat dotyczący nowego harmonogramu egzaminów ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.