Jesteś tutaj:

Dzień: 2024-01-22

OGŁOSZENIE O NABORZE

do projektu „Transformersi w szkołach – Edukacja na rzecz zielonej transformacji i zachowania kultury górniczej w regionie”

dofinansowanego ze środków Priorytetu FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.25 Rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki, Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa ogłasza nabór do projektu dla uczniów/uczennic klas 2a LO

NABÓR ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
22 STYCZNIA DO 02 LUTEGO 2024 ROKU

Uczestnikiem szkolenia może być uczeń/uczennica, który w wyznaczonym terminie złoży u wychowawcy klasy  komplet dokumentów * – liczy się data i godzina złożenia dokumentów, dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane).

UWAGA! Osoby małoletnie przystępujące do rekrutacji zobowiązane są do złożenia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Projekcie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

Komplet dokumentów do pobrania u wychowawcy klasy, zawiera:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Zgoda opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 Formularz danych osobowych uczestnika Projektu

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do góry